Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní jdemenato.cz (dále jen webové rozhraní) a mobilní aplikace JdemeNaTo (dále jen mobilní aplikace)

Správce osobních údajů:

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Jsme společným správcem osobních údajů s osobou, se kterou uzavíráte smlouvu o poskytování služeb či jinou obdobnou smlouvu, a jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny v rezervačním formuláři (dále jen „partner“).

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

Úvodní ustanovení

Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

Získávání a využívání osobních údajů

Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při zřízení uživatelského účtu a při vyplnění rezervace. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, co nejdříve nás o tom informujte, prosím.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní nebo mobilní aplikace může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci rezervace služeb nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení a/nebo kontrolu a zlepšování našich služeb v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní nebo mobilní aplikace, na kterých budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

Správa a zpracování osobních údajů

Kdo vaše osobní údaje spravuje a zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

Společně s námi spravuje a zpracovává vaše osobní údaje také partner. Partner osobní údaje spravuje a zpracovává za účelem splnění smlouvy, uzavřené mezi vámi a partnerem. Partner má přístup k vašemu jménu, příjmení a e-mailové adrese, telefonnímu číslu a dalším údajům nezbytným k poskytnutí služby (např. čas a místo vaší rezervace).

Informační povinnosti v souvislosti s osobními údaji zajišťujeme i za partnera my v souladu s těmito Zásadami.

Výkon vašich práv v souvislosti s osobními údaji, které se týkají provozu webového rozhraní nebo mobilní aplikace a zprostředkování služeb, můžete uplatnit u nás. Pokud výkon vašich práv uplatníte u nás, ačkoliv bude zjevně určen partnerovi, vaši žádost předáme partnerovi a ten ji bez zbytečného odkladu vyřídí.

Výkon vašich práv v souvislosti s osobními údaji, které se týkají poskytovaných služeb, můžete uplatnit u partnera. Pokud výkon vašich práv uplatníte u partnera, ačkoliv bude zjevně určen nám, partner vaši žádost předá nám a my ji bez zbytečného odkladu vyřídíme.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i jiným osobám než partnerům, např. dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Soubory cookies

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní nebo mobilní aplikace, které umožňují fungování webového rozhraní nebo mobilní aplikace.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní nebo mobilní aplikace. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, případně v mobilní aplikaci.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní nebo mobilní aplikace.

Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní nebo mobilní aplikace využívají?

Webové rozhraní a mobilní aplikace používají relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní nebo mobilní aplikace. Dále využívají trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které webové rozhraní nebo mobilní aplikace využívají, jsou následující:

Používané služby pracující s cookies

Webové rozhraní nebo mobilní aplikace používají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen Google ), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 18.6.2018.