Podmínky společného správcovství osobních údajů

Tyto podmínky společného správcovství osobních údajů (dále jen podmínky) jsou uzavřené ve smyslu čl. 26 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení) mezi:

dále jen jako provozovatel

a

partnerem

(v souhrnu dále též smluvní strany nebo strany)

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a partnerem souvisejících s provozem webového rozhraní www.jdemenato.cz (dále jen webové rozhraní) a mobilní aplikace JdemeNaTo (dále jen mobilní aplikace ).

Subjekty osobních údajů či subjekty (totéž i v jednotném čísle) se míní zákazníci, popř. jiné osoby, jejichž osobní údaje jsou předávány stranami prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace nebo v souvislosti s nimi. Tyto osobní údaje se dále označují jako předmětné osobní údaje. Kde se hovoří o nařízení, míní se tím i případné další relevantní právní předpisy.

Předmět podmínek

Předmětem těchto podmínek je stanovení podmínek společného zpracování předmětných osobních údajů provozovatelem a partnerem jakožto společnými správci.

Tyto podmínky určují podmínky, za nichž jsou partnerovi předávány předmětné osobní údaje, vymezuje podíly smluvních stran na odpovědnosti za plnění povinností z nařízení a na povinnostech informovat subjekty údajů ve smyslu čl. 13 a 14 nařízení.

Na zpracování osobních údajů v souvislosti s jednáním mezi partnerem a zákazníkem nebo jiným subjektem údajů, které přímo nesouvisí s webovým rozhraním nebo s mobilní aplikací, se tyto podmínky nevztahují, a to i tehdy, pokud partner a subjekt údajů prvně navázali vztahy prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace. Tento odstavec však nemůže být vykládán tak, že by byl partner zproštěn svých zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů.

Předávání osobních údajů a jeho rozsah

Účelem předání osobních údajů je výlučně splnění smluv, které byly provozovatelem zprostředkovány na webovém rozhraní nebo v mobilní aplikaci mezi partnerem a příslušným zákazníkem. Za jiným účelem může partner osobní údaje zpracovávat jen tehdy, pokud to nařízení dovoluje, zejména pro účely oprávněných zájmů partnera nebo pro účely plnění právních povinností partnera.

Provozovatel předá partnerovi předmětné osobní údaje v okamžiku, kdy zákazník provede prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace u partnera rezervaci.

Partner předá provozovateli předmětné osobní údaje v případě, že zákazníka do webového rozhraní nebo mobilní aplikace zaregistruje on.

Nebude-li na webovém rozhraní nebo v mobilní aplikaci určeno jinak, provozovatel předá partnerovi, případně partner předá provozovateli, údaje v rozsahu:

 1. jméno a příjmení,
 2. telefon,
 3. e-mail,
 4. údaje nezbytné k poskytnutí služby (např. čas a místo zákazníkovy rezervace).

Pokud subjekt osobních údajů sám poskytne svoje osobní údaje partnerovi prostřednictvím webového rozhraní, mobilní aplikace nebo jinak v rámci právních vztahů na webovém rozhraní nebo mobilní aplikaci založených, nezbavuje to partnera nakládat s těmito osobními údaji v souladu s těmito podmínkami.

Způsob zpracování stranami

Strany prohlašují, že si jsou vědomy svých povinností při zpracování osobních údajů plynoucích z nařízení a že je budou v rámci tohoto společného správcovství bezezbytku dodržovat.

Strany se zejména zavazují, že:

 1. zavedou vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily a byly schopny doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody subjektů údajů;
 2. budou zpracovávat předmětné osobní údaje v souladu s účelem zpracování uvedenými výše a odpovídajícími povahou a způsobem a jen po nezbytnou dobu vzhledem k tomuto účelu;
 3. ke zpracování osobních údajů využijí pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů;
 4. s každým svým zpracovatelem, který bude zpracovávat předmětné osobní údaje, uzavřou zpracovatelskou smlouvu dle čl. 28 odst. 3 nařízení;
 5. zajistí, že osoby oprávněné zpracovávat předmětné osobní údaje (např. zaměstnanci partnera) se zavážou k mlčenlivosti;
 6. nebudou předmětné osobní údaje předávat třetím správcům, ledaže je toto předání nezbytné pro splnění smlouvy mezi jednou ze stran a subjektem údajů, pro účely oprávněných zájmů stran, pro účely plnění právních povinností stran nebo z jiného obdobného důvodu, zahrnutého do čl. 6 odst. 1 nařízení;
 7. přijmou vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily potřebnou úroveň zabezpečení zpracování předmětných osobních údajů, zejména zajistí, aby přístup k uloženým osobním údajům byl zajištěn přístupovými hesly a stanoví vnitřní pravidla pro práci s osobními údaji;
 8. splní veškeré svoje povinnosti v případě porušení zabezpečení předmětných osobních údajů;
 9. budou plnit povinnosti v oblastech záznamů o činnostech zpracování a spolupráce s dozorovým úřadem dle nařízení;
 10. umožní subjektu údajů výkon veškerých jejich práv souvisejících se zpracováním, zejména dle čl. 15-22 nařízení.

Rozdělení povinností mezi strany

Smluvní strany se zavazují poskytnout si součinnost potřebnou pro řádné plnění povinností spojených s ochranou osobních údajů.

Provozovatel plní svoje povinnosti ze zpracování osobních údajů pro účely zprostředkování smluv na webovém rozhraní nebo v mobilní aplikaci a v souvislosti se zajišťováním dalších jejich funkcí. V rámci toho i odpovídá na dotazy a žádosti subjektů údajů a jinak zajišťuje jejich práva.

Partner plní svoje povinnosti ze zpracování osobních údajů pro účely uzavírání a plnění smluv se zákazníky a případně pro účely dalšího přípustného zpracování po splnění smlouvy nebo vedle něj. V rámci toho i odpovídá na dotazy a žádosti subjektů údajů a jinak zajišťuje jejich práva.

V případě, kdy se zákazník na webovém rozhraní nebo v mobilní aplikaci zaregistruje sám, informuje jej provozovatel o zpracování osobních údajů, včetně informace o tom, že budou předmětné osobní údaje předány partnerům dle těchto podmínek. V tomto případě není již partner povinen v okamžiku předání předmětných osobních údajů zákazníka o zpracování informovat (s výjimkou dle následujícího odstavce), zákazník však musí být schopen jednoduše zjistit, kdo bude správcem jeho osobních údajů. V případě jiných subjektů údajů než zákazníků se toto pravidlo užije přiměřeně.

V případě, že by partner začal zpracovávat předmětné osobní údaje pro jiný účel, než pro plnění smlouvy nebo ve větším rozsahu (čl. III odst. 1 této smlouvy), je povinen o tom subjekt údajů informovat.

V případě, kdy je zákazník na webové rozhraní nebo do mobilní aplikace zaregistrován partnerem, je partner povinen zákazníka informovat o zpracování jeho osobních údajů provozovatelem, případně mu též poskytnout přístup k dokumentu Zásady ochrany osobních údajů , vydanému provozovatelem.

Obrátí-li se subjekt osobních údajů na jednu ze stran s žádostí o výkon svých práv a je-li zjevné, že tato práva mu náleží ve vztahu k druhé straně, předá požádaná strana žádost příslušné druhé straně a subjekt údajů o tom informuje.

Pokud je vzhledem k povaze věci možné, aby práva subjektu údajů vykonala kterákoliv ze stran, nebo není zřejmé, které straně tato povinnost náleží, vykoná je ta, na kterou se subjekt první obrátil.

Pokud některá ze stran řádně nesplní svoje povinnosti související se společným zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek a druhé straně je tím způsobena jakákoliv újma, například sankční povahy nebo i spočívající v ujití zisku z důvodu poškození jejího dobrého jména, nahradí strana, která svoje povinnosti porušila, druhé straně veškerou újmu.

Trvání vztahu založeného podmínkami a jeho zánik

Smlouva dle těchto podmínek je uzavřena okamžikem, kdy se partner registruje na webovém rozhraní nebo v mobilní aplikaci a souhlasí tak s těmito podmínkami.

Tyto podmínky jsou účinné po celou dobu, po kterou partner zpracovává osobní údaje byť jediného subjektu údajů.

Osobní údaje jsou předávány partnerovi jen po dobu, po kterou trvá jeho registrace na webovém rozhraní nebo v mobilní aplikaci.

Trvání vztahu založeného podmínkami a jeho zánik

Smlouva dle těchto podmínek je uzavřena okamžikem, kdy se partner registruje na webovém rozhraní nebo v mobilní aplikaci a souhlasí tak s těmito podmínkami.

Tyto podmínky jsou účinné po celou dobu, po kterou partner zpracovává osobní údaje byť jediného subjektu údajů.

Osobní údaje jsou předávány partnerovi jen po dobu, po kterou trvá jeho registrace na webovém rozhraní nebo v mobilní aplikaci.

Ukáže-li se, že účinná ochrana subjektů údajů vyžaduje pozměnění obsahu těchto podmínek, zejména změní-li se funkce webového rozhraní nebo mobilní aplikace, může provozovatel vyzvat partnera ke schválení nového znění podmínek, a to ve lhůtě jednoho měsíce. V naléhavých případech (zejména při změně rozsahu předmětných osobních údajů) může určit provozovatel i kratší lhůtu. Pokud na to provozovatel ve výzvě partnera výslovně upozorní, může k tomuto schválení partnerem dojít i tehdy, pokud partner ve lhůtě pro schválení neprojeví s novým zněním nesouhlas.

Neschválí-li partner nové znění těchto podmínek dle předchozího odstavce (ať už výslovně nebo mlčky po předchozím upozornění provozovatelem), má provozovatel právo přestat mu předávat osobní údaje a za tím účelem zrušit jeho uživatelský účet. Partnerovi náleží přiměřená náhrada za uhrazené služby, které nebyly poskytnuty, jen tehdy, pokud lhůta dle předchozího odstavce byla tak krátká, že partner nemohl včas změnu předvídat a přestat objednávat další služby, a současně pokud o to partner požádá zároveň se odmítnutím nového znění smlouvy, nebo v případě odmítnutí mlčky do 30 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro toto odmítnutí.

Tento způsob změny obsahu těchto podmínek nebude takové povahy, že by bez řádného důvodu spočívajícího v ochraně práv subjektů údajů ukládal partnerovi nové povinnosti nebo významně rozšiřoval obsah stávajících povinností.

V ostatních případech lze tyto podmínky měnit pouze na základě výslovného souhlasu obou stran v písemné formě.

Zanikne-li smlouva uzavřená dle těchto podmínek jakýmkoliv způsobem, jsou pro strany nadále závazná ustanovení těchto podmínek, která mají zjevně strany zavazovat i po ukončení spolupráce na webovém rozhraní nebo v mobilní aplikaci.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy. Smluvní strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.

Ukáže-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení podmínek a smluvní strany se zavazují nahradit bezodkladně takové ustanovení ujednáním platným, účinným a vymahatelným, které bude svým významem nejbližší původnímu neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení.

Smlouva dle těchto podmínek nebyla podepsána v listinné podobě, partner však má právo na to, aby mu provozovatel listinné vyhotovení smlouvy zaslal.

Partner prohlašuje, že se s těmito podmínkami náležitě seznámil a souhlasí s nimi.

Tyto podmínky byly zvěřejněný dne 18.6.2018.