Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) se vztahují na úkony učiněné prostřednictvím webového rozhraní jdemenato.cz (dále jen webové rozhraní), které provozuje naše společnost:

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní provádíte rezervaci nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

Úvodní ustanovení

Webové rozhraní slouží k zobrazování nabídky služeb podnikatelských subjektů odlišných od naší společnosti, především pak posiloven, sportovních center a dalších obdobných subjektů (dále jen partneři). Prostřednictvím webového rozhraní můžete dále provést rezervaci nabízených služeb. Rezervací nedochází k uzavření smlouvy.

Náš právní poměr se řídí především následujícími dokumenty:

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

Vaše práva ohledně společné správy vašich osobních údajů námi a partnery upravují Podmínky společného správcovství osobních údajů .

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Vezměte na vědomí, že naše společnost není poskytovatelem služeb, které jsou nabízené na webovém rozhraní.

Registrace na webovém rozhraní

Pro využívání všech funkcí uživatelské sekce webového rozhraní (především pak možnost provádět rezervace u partnerů) je nutné být na webovém rozhraní registrován a přihlášen.

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. První heslo k vašemu uživatelskému účtu vám zašleme na e-mail, který jste při registraci zadali. Doporučujeme vám heslo při prvním přihlášení změnit.

Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Berte na vědomí, že není možné pro jednu osobu vytvořit více uživatelských účtů. Každý uživatel webového rozhraní je oprávněn mít zřízen pouze jeden uživatelský účet.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete provádět zejména rezervace termínů u příslušných partnerů a spravovat svůj uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Pokud chcete svůj uživatelský účet zrušit, informujte nás a my jej smažeme.

Vezměte na vědomí, že máme právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, či jej po dobu nutnou k nápravě závadného stavu zablokovat, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů. Dále máme právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, nebo pokud bylo pro jednu osobu založeno více uživatelských účtů v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

Podmínky rezervace

Prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní je možné rezervovat datum návštěvy a vybrat službu poskytovanou ze strany partnera. V průběhu rezervace je nutné zejména vybrat typ služby a datum a čas poskytnutí služby u příslušného partnera.

Uživatel je povinen řídit se provozním řádem partnera u kterého rezervaci provádí.

Rezervací nedochází k uzavření smlouvy. Právní poměr mezi vámi a příslušným partnerem vzniká v okamžiku, kdy s tímto partnerem uzavřete smlouvu. Proces uzavření smlouvy se u jednotlivých partnerů liší.

V případě, že se nemůžete v určené datum k partnerovi dostavit, rezervaci je možné zrušit prostřednictvím vašeho uživatelského účtu, popřípadě konkrétního partnera.

Každý partner si definuje pravidla pro zrušení rezervace samostatně a uživatel by se s nimi měl seznámit.

Berte na vědomí, že informace uvedené na webovém rozhraní, které se týkají jednotlivých služeb partnerů, případně volných a obsazených termínů, dostáváme od konkrétních partnerů. Tyto informace nekontrolujeme a nejsme odpovědní za jejich přesnost a správnost.

Po poskytnutí služby ze strany partnera můžete tyto služby ohodnotit. Hodnocení probíhá prostřednictvím dotazníku, který vám zašleme na e-mail uvedený při registraci. Vaše komentáře v dotazníku nesmějí být v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy České republiky.

Platební podmínky

Pokud jsme k tomu partnerem zmocněni, můžeme od vás přijímat bezhotovostní platby za poskytované služby. V ostatních případech za poskytované služby zaplatíte přímo partnerovi způsobem, který umožňuje.

Cenu můžete uhradit především bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány PayU.

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Cena je splatná současně s provedením rezervace. Váš závazek uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet platební brány.

Platba je možná v českých korunách (Kč).

Práva z vadného plnění a odstoupení od smlouvy

Neneseme žádnou odpovědnost za kvalitu služeb, které vám jsou na základě smlouvy poskytnuty partnerem.

Uplatnění práv z vadného plnění je povinen zajistit partner. Vaše práva z vadného plnění tedy uplatňujte přímo u partnera. Partner je také povinen vás o vašich právech z vadného plnění informovat.

Vezměte na vědomí, že podmínky odstoupení od smlouvy určuje partner. Podrobnější informace, včetně toho, zda je nutné při odstoupení od smlouvy hradit storno poplatek a výši tohoto storno poplatku, vám sdělí partner.

Dále vezměte na vědomí, že dle § 1837 nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy v případě smluv o využití volného času, které je poskytované v určeném termínu.

Další informace pro spotřebitele

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu nebo prostřednictvím webového rozhraní.

Účetní, případně též daňový doklad, je povinen vám vydat partner.

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na

Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající našich služeb, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.6.2018.